Terms and Conditions

1.E One voucher can be used per one order. If not it will be mentioned on the deal.
1.S එක් වවුචරයක් වලංගුවන්නේ එක් ඇණවුමක් සමග පමණි. එසේ නොවන අවස්ථා විශේෂයෙන් සදහන් කරණු ඇත.

2.E “Free Delivery on all Orders” is not valid for “Cash on Delivery” payment option. Delivery charge based on the nature of the product will be applied for “Cash on Delivery” payment option.
2.S නොමිලේ ගෙදරටම භාණ්ඩ ගෙන්වාගැනීමේ සේවාව භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවීමේ සේවාව සමග එකට ලබාගත නොහැක. සේවාව භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවීමේ සේවාවෙන් ලබාගන්නා භාණ්ඩයේ ස්වාභාවය අනුව බෙදාහැරීමේ ගාස්තුවක් අයකරනු ඇත.

3.E easy.lk is not responsible for lost or stolen Vouchers or Voucher’s reference number. But we will help you at our best to overcome the problem using our recourses.
3.S ඔබගේ නැතිවූ හෝ සොරකම් කරන ලද වවුචර හෝ වවුචර අංක සදහා easy.lk කිසිලෙසකින් වගකීමකට බැදී නොමැත නමුත් ඔබගේ ගැටලුව නිරාකරණය කරගැනීම සදහා අපගේ සම්පත් උපරිම ලෙස දායකලෙස උපකාර කරනු ඇත

4.E Customer can’t resale/gift a voucher or a order to a 3rd party
4.S මිලදීගත් වවුචරයක් හෝ ඇණවුවක් වෙනත් පාර්ශවයකට විකිණීමට හෝ තෑගිකිරීමට නොහැක

5.E Voucher bought from easy.lk cannot be combined with any other third party certificates, coupons, or promotions, unless otherwise will be specified on the deal terms
5.S EASY.LK වෙතින් මිලදීගත් වවුචරයක් එම භාණ්ඩය වෙනුවෙන් පවතින වෙනත් කිසිම දීමනාවක් සමග සම්බන්ධකල නොහැක එසේ කලහැකි අවස්ථාවක් වේ නම් ඒ බව සදහන් කරනු ඇත

6.E easy.lk has the right to cancel an order or a voucher at anytime due to technical errors due to many technical related issues and/or unexpected errors that results in the product(s) on the site being listed inaccurately like having the wrong price, quantity, out of stock, wrong information or descriptions. Customer will be informed in working hours as soon as we cancel the order or voucher. In the event a cancellation occurs and payment for the order has been received, easy.lk shall issue a full refund for the product / service upon the verified payment details.
6.S නිවැරදි කල නොහැකි හෝ බලාපොරොත්තු නොවූ විවිධ තාක්ෂණික හෝ පරිශීලක ගැටලුවක් මත ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබගේ ඇණවුම හෝ වවුචරය අවලංගු කිරීමේ බලය easy.lk වෙත ඇත එසේ ඔබගේ ඇණවුම හෝ වවුචරය අවලංගු කිරමට සිදුවන සෑම අවස්ථාවකම ඒබව ඔබට කාර්‍යිලීය වේලාවකදීම දැනුම්දෙනු ඇත ඇණවුම හෝ වවුචරය අවලංගු කිරීමේදී ඔබ මුදල් ගෙවා අවසන් නම් ඔබගේ මුදල් කිසිම අඩුකිරීමකින් තොරව ගෙවීම තහවුරැ කිරීමකින් පසුව ලබාදෙනු ඇත

7.E Once your order is complete and your vouchers are delivered and paid for, you can no longer cancel the order.
7.S මුදල් ගෙවූ හා ඇණවුම සම්පූර්ණ කල වවුචරයක් සදහා නැවත මුදල් ලබාගත නොහැක

How “Moneyback Warranty” works?

8.E
8.E.1 If the product doesn’t work as mentioned on the deal, you can return the product back to one of our showrooms within mentioned Moneyback Warranty period and collect your money you spent on the product under following conditions.
8.E.2 Product and all its accessories must not be physically damaged/ broken/ misused or non-working condition when returning
8.E.3 Product outer packing and its inner packing must be in same received condition
8.E.4 Currier /Transport/Cash on Delivery charges/Packing Cost and payment transaction fees, interest paid on the transaction will not be refunded
8.E.5 Moneyback Warranty days will be counted including the date in the invoice
8.E.6 Moneyback Warranty period cannot be extended
8.E.7 Original invoice must be returned to the office along with the product to obtain the moneyback Warranty
8.E.8 This valid only for products sold with the Moneyback Warranty
8.E.9 If the product is not working or malfunctioning it goes under warranty category if applicable, before obtaining a refund. “Moneyback Warranty” will apply to those products after being repaired or replaced. Time takes for the warranty will not be calculated for the “Moneyback Warranty”

මුදල් ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක වන අයුරැ

8.S
8.S.1 ඔබ මිලදීගත් භාණ්ඩය අපගේ භාණ්ඩය පිළිබදව දක්වා තිබූ ආකාරයට භාවිතයට ගත නොහැකිනම් පමණක් ඔබ භාණ්ඩය සදහා වැයකල මුදල නැවත ලබාගත හැක මේ සදහා භාණ්ඩය මිලදීගෙන ඊට අදාල කාලය ඇතුලත අපගේ ශාඛාවකට ඉදිරිපත් කල යුතුය
8.S.2 නැවත මුදල් ලබාගැනීමට ඉදිරිපත් කරන භාණ්ඩය මිලදීගත් තත්වයෙන්ම තිබිය යුතුවන අතර ඒ සමග ලැබුණු සියලුම අමතර උපාංග සහ පිට/ඇතුලත ඇසුරැම් ද මුල් තත්වයෙන්ම තිබිය යුතුය
8.S.3 නැවත මුදල් ලබාදීමේදී එම භාණ්ඩය ඔබ මිලදීගැනීමේදී හා ඔබවෙත ලබාගැනීමේදී සිදුකරන ලද බැංකු ගාස්තු/ මූල්‍ය පොලී/ කුරියර් ගාස්තු/ ප්‍රවාහන ගාස්තු / පාර්සල් කිරීමට වියදම්කල ගාස්තු ආදිය ඇතුලත් නොවනු ඇත
8.S.4 නැවත මුදල් ලබාගැනීම සදහා දින ගණනය කිරීමේදී භාණ්ඩයේ බිලෙහි සදහන් දිනයද ඇතුලත් වනු ඇත
8.S.5 නැවත මුදල් ලබාගැනීමට දී ඇති කාලය දීර්ඝ කල නොහැක
8.S.6 මුල් බිල්පතද නැවත භාරදිය යුතුය
8.S.7 නැවත මුදල් ලබාගැනීමට හැකි යැයි සදහන් භාණ්ඩ පමණක් ඒ සදහා වලංගු වේ
8.S.8 භාණ්ඩය නැවත මුදල් ලබාගැනීමට ඉදිරිපත් කිරීමේදී එය නියමිත ක්‍රියාකාරීතත්වයෙන් නැතිනම් පලමුව ඒ සදහා වගකීම ඇත්නම් හෝ වගකීම ලබාගැනීමට සුදුසු තත්වයේ ඇතිනම් එය ලබාගැනීම සදහා යොමුකරනු ඇත වගකීම ලබාගැනීම වෙනුවෙන් ගතවන කාලය ඉහත දක්වා ඇති දින ගණනින් අඩු නොවනු ඇත
8.S.9 භාණ්ඩය නැවත මුදල් ලබාගැනීමට ඉදිරිපත් කල හැක්කේ ප්‍රධාන කාර්‍යාලයට පමණි

How “Cash on Delivery” works?

9.E
9.E.1 If you are in Colombo and Gampaha, you can order a product(s) from easy.lk under Cash on Delivery method this will be charged additional Rs. 100 per delivery.
9.E.2If you are not in Colombo or Gampaha you still can pay cash when receive items to your delivery address and this will be charged based on your location. This charge will be informed before the delivery via your contact number.

භාණ්ඩය ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රමය

9.S
9.S.1 කොළඹ හා ගම්පහ පාරිභෝගිකයන්ට අපගේ සේවක මහතුන්ම පැමිණ ඔබට භාණ්ඩ ලබාදී මුදල් ලබාගනු ඇත මේ සදහා එක් වාරයකට රැ 100 ක අමතර ගාස්තුවක් අයවනු ඇත.
9.S.2 කොළඹ හා ගම්පහන් පිට පාරිභෝගිකයන්ට ඇණවුම් සදහා වැයවන ගාස්තුව වෙනස්වන අතර භාණ්ඩ එවීමට පෙර එය ඔබවෙත දුරකථනයෙන් දැනුම්දෙනු ඇත.

10.E easy.lk has right to change and update terms and conditions without prior notice.
10.S මෙම කොන්දේසි හා නීති ඕනෑම අවස්ථාවක පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනස් කිරීමට හෝ යාවත්කාල කිරීමට easy.lk වෙත බලය ඇත.

CART